Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van DIGITAL Confidence B.V. (ook handelend onder DIGITALConfidence) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Toepassing: van deze algemene voorwaarden geldt voor alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten (“de Inzet”) voor advisering tussen DIGITALConfidence B.V. (ook “Digital Confidence”) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Grondslag: van de Inzet van DIGITALConfidence is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. DIGITALConfidence zal de Inzet naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden tussentijds wordt uitgebreid of gewijzigd, kan dit de oorspronkelijke Inzet en tijdsplanning wijzigen. DIGITALConfidence zal daarvoor een aanvullende offerte en/of tijdsplanning opstellen. Inherent aan de ontwikkeling van het vakgebied en bijbehorende jurisprudentie, is DIGITALconfidence niet aansprakelijk indien een problemen op het terrein van privacy of security ontstaan. Van DIGITALconfidence kan wel goed vakmanschap in zijn dienstverlening worden verwacht maar kan geen garanties afgeven.
 3. Inzet opdrachtgever: is nodig om de uitvoering van de Inzet van DIGITALConfidence goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen. Daarom verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens, toegang tot systemen en kennis en/of tijd van medewerkers van de opdrachtgever die DIGITALConfidence nodig heeft. Desgewenst en indien relevant voor de uitvoer van de opdracht verschaft de opdrachtgever op zijn locatie DIGITALConfidence kosteloos een eigen werkruimte met werkplekvoorzieningen. Indien de inzet van de opdrachtgever achterwege blijft, kan dit leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke Inzet en/of tijdsplanning. DIGITALConfidence zal hierover met de opdrachtgever in overleg treden en/of een aanvullende offerte en/of tijdsplanning opstellen. Bij geen bevestiging van de opdrachtgever kan DIGITALConfidence de Inzet (tussentijds) beëindigen. 
 4. Derden: betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door DIGITALConfidence geschiedt enkel in onderling overleg.
   
 5. Samenstelling team: van beide partijen kan tussentijds in goed overleg tussen Digital Confidence en de opdrachtgever worden gewijzigd. De wijziging zal geen invloed hebben op de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten en ook de continuïteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden.

 6. Tarieven en kosten: deze zijn opgenomen in de offerte of overeenkomst en waar nodig gespecificeerd. Niet inbegrepen of aanvullende kosten zullen afzonderlijk worden (door)berekend. De tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfskosten binnenland. 
 7. Facturatie en betaling: deze zal maandelijks plaatsvinden. Desgewenst kan voor aanvang een voorschot worden gefactureerd. Betaling zal binnen 15 kalenderdagen na facturatiedatum plaatsvinden. Na de vervaldatum kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indien betaling achterwege blijft, kan DIGITALconfidence met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Inzet opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de facturatie). De opdrachtgever kan op eigen kosten een registeraccount een factuur laten controleren.
   
 8. Duur en einde: is zoals aangegeven op de offerte of overeenkomst. Indien aanpassing tussentijds nodig is, zullen partijen hierover tussentijds over overleggen. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en betaald. De opdrachtgever zal DIGITALConfidence uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening berichten. Bij geen tijdige reactie wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de Inzet tussentijds wordt beëindigd blijven de reeds gefactureerde bedragen en vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten verschuldigd.
 9.  Tussentijdse beëindiging van de opdracht: is door beide partijen eenzijdig mogelijk. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het DIGITALConfidence vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
  DIGITALConfidence kan van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Reeds gefactureerde en verrichte werkzaamheden blijven betaalbaar door de opdrachtgever. DIGITALConfidence zal desgewenst de (tussen)resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Indien een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 10. Vertrouwenscommissie
  Counselling-rol
  Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering ervan en DIGITALconfidence daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, staat het de opdrachtgever vrij een beroep te doen op een Vertrouwenscommissie. Evenzo staat het DIGITALconfidence vrij om een Vertrouwenscommissie in te schakelen om over een probleem van professionele aard, gerezen in de uitvoering van een opdracht, te adviseren.

  Bemiddelingsrol
  Indien er sprake is van een geschil tussen de partijen bij een opdracht kan een Vertrouwenscommissie formeel om bemiddeling worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan een Vertrouwenscommissie te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om partijen tot een overeenkomst te brengen. De besluitvorming om tot zo’n overeenkomst te komen ligt evenwel in handen van partijen.

  Kosten van inschakeling
  De kosten van inschakeling van de Vertrouwenscommissie komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen.

 11. Intellectuele eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van DIGITALconfidence. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van DIGITALconfidence.
  De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 12. Vertrouwelijkheid: DIGITALConfidence zal de informatie en gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk houden. Zij zal daarom alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal enkel met toestemming van DIGITALConfidence aan derden mededelingen doen over of inzage geven in de aanpak van het bureau, de werkwijze, rapportages en dergelijke.

 13. Aansprakelijkheid
  DIGITALConfidence is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DIGITALconfidence voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
  Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 14. Nederlands recht. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende offertes, overeenkomsten, werkzaamheden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.